O aplikacji

AutoCAD OMO to specjalistyczna aplikacja do obsługi infrastruktury drogowej w zakresie inżynierii ruchu (aOMO).

Dla kogo - aplikacja dedykowana jest jednostkom posiadającym już AutoCAD lub zamierzającym go zakupić dla celów projektowania dróg.

Program stanowi profesjonalne narzędzie dla:

 • zarządzających siecią drogową,
 • projektantów w branży inżynierii ruchu,
 • wykonawców oznakowania,
 • przedsiębiorstw drogowych,
 • wykonawców prac i robót tymczasowych w pasie drogowym.

Co wyróżnia AutoCAD - MAPA OZNAKOWANIA

Aplikacja powstała na bazie opracowanego w latach 1995-2005 programu InterCAD - iOMO. 15 lat doświadczenia to stała aktualizacja do potrzeb nowych przepisów, oprogramowania środowiskowego i wymagań użytkowników. Pierwsze prace nad oprogramowaniem rozpoczęto pod DOS a następnie Windows XP, Vista i Windows 7 - również dla procesorów 64 bitowych. Nasze oprogramowanie w wersji dla interCAD wdrożyliśmy w Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Olsztynie, Częstochowie, Ostródzie, Kielcach, Tarnowie, Gdyni, Katowicach, Słupsku, Białymstoku, Rokitnie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie.

Profesjonalizm

 • Projektując tablice drogowskazowe korzystamy z zasad obowiązującego rozporządzenia "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych (...)". Otrzymanie tablicy o rzeczywistych wymiarach jest ważne dla lokalizacji np. w pasie rozdzielającym czy wąskim chodniku przy jezdni. Służy temu oprogramowanie zawierające interlinie, pismo drogowe, zachowanie odległości, linie konstrukcyjne do umieszczania elementów.
 • Ta sama zasada dotyczy tablic objazdowych, ponadto program potrafi obracać raz zaprojektowany schemat objazdu, tak by dostosować go do każdego z wlotów skrzyżowania, sam wypełnia trasę objazdu.
 • W oznakowaniu poziomym zwracamy uwagę na szczegóły np. obliczania powierzchni malowania, powierzchnie wyłączone są traktowane jako składające się z obwiedni P-7b i liniowania uwzględniającego zróżnicowany skos i prędkość.
 • Tabele -wykazy znaków zawierają poza ilością również powierzchnię i długość oznakowania w szczegółowym rozbiciu, umożliwiającym wykonanie kosztorysu.
 • Projektowanie znaków o różnej treści D-44, D-46, szlaków turystycznych z przygotowanymi schematami obiektów, tabliczek T-31.
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - ustawianie U-11, U-12a na podstawie wskazania linii trasującej, jako ciąg zliczonych elementów o normatywnej długości (do wykazu znaków).
 • Program posiada możliwość ustawiania sygnalizatorów i opisów określonego typu zgodnych z instrukcją, oraz detekcji pieszych.
 • Automatyczne umieszczanie na warstwach np. znaków projektowanych, linii trasowania, sygnalizatorów, odnośników, opisów itd. zapewnia porządek w projekcie lub inwentaryzacji.
 • Szablony do sprawdzania przejezdności skrzyżowań - korytarze ruchu i badania widoczności.

Aplikacja aOMO posiada:

 • Stale aktualizowany zestaw znaków i symboli zgodnych z "Załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach."
 • Zaimplementowane pismo drogowe z interliniami i zestawem symboli do projektowania tablic typu E, F w tym specjalne aplikacje dla tworzenia znaków F-10, F-11(segregacja), F-9 i F-8 (wskazanie objazdu) oraz automatycznym wymiarowaniem wielkości tablic w zależności od grupy wielkości znaków.
 • Program umożliwia zliczanie ilości znaków, powierzchni malowania zarówno dla poszczególnych ulic jak i całego rysunku (również powierzchnie wyłączone z ruchu), oraz zliczanie sygnalizatorów, pętli indukcyjnych i przycisków dla pieszych.
 • Ustawianie sygnalizatorów drogowej sygnalizacji świetlnej z opisem oraz detektorów ruchu pojazdów i przycisków dla pieszych w poszczególnych grupach.
 • Dostosowanie menu dla oznakowania robót w pasie drogowym.

Powiązanie z aplikacjami:

Sygnalizacja - aSYG (obliczanie punktów kolizji, tworzenie programów sygnalizacji)

Powiązanie aOMO z aplikacjami oznacza, że raz wykonany rysunek jest wykorzystywany w projektowaniu sygnalizacji - raz opisane sygnalizatory są wykorzystywane dla wyznaczania punktów kolizji, matrycy czasów międzyzielonych, w programach paskowych do wizualizacji faz i w przygotowywanej koordynacji sygnalizacji świetlnych.

Film - projektowanie znaków pionowych

Film - tworzenie tablicy F-8 znaki pionowe

Najważniejsze cechy aOMO

AutoCAD OMO pozwala na projektowanie w pełnym zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W celu sprostania wymaganiom stawianym projektom organizacji ruchu, wszystkie wstawiane za pomocą aOMO elementy są stworzone tak aby były jak najbardziej czytelne. W środowisku CAD usystematyzowanie ich właściwości opiera się na atrybutach tych obiektów. Użytkownik podczas pracy za każdym razem definiuje cechy każdego elementu. Oznakowanie pionowe można nanieść jako: istniejące, projektowane lub tymczasowe. Ponadto można określić czy znak stoi na własnym słupku, latarni, murze, czy jest znakiem nadbudowanym. Każdemu znakowi przypisywana jest nazwa ulicy, na czyj wniosek został ustawiony, kto wykonał oznakowanie, jakiego typu jest znak, jaki jest jego rozmiar, data zlecenia, realizacji lub inwentaryzacji, kilometraż na którym się znajduje, uwagi dotyczące znaku oraz kto umieścił znak na rysunku.

Główne funkcje programu

Oznakowanie pionowe

 • ustawianie standardowych znaków kategorii: A, B, C, D, E, F, G, R, T, U z paska zadań,
 • ustawianie standardowych znaków kategorii: A, B, C, D, E, F, G, R, T, U poprzez bezpośrednie wpisanie symbolu, bez konieczności przeglądania i rozwijania paska zadań,
 • ustawianie gotowych niestandardowych znaków w najczęściej spotykanych konfiguracjach znaki: A, D, F-5, F-6 oraz tabliczki T,
 • projektowanie znaków kategorii B: B-1, B-5, B-7, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-35 zobacz zdjęcie,
 • przejrzyste i intuicyjne projektowanie tablic F-10 zobacz zdjęcie,
 • projektowanie znaków uzupełniających F-3, F-4, F-5, F-6, F-8, F-9, F-13, F-22 oraz U-27,
 • projektowanie tablic B-39, D-44, D-46, E-1 do E-22, F-5, F-6, zbiorczych tablic informacyjnych oraz tablic E w połączeniu ze znakami kategorii D na podstawie gotowych szablonów zobacz zdjęcie,
 • projektowanie tabliczek T-31 poprzez wpisanie własnej treści lub wybór jednej ze standardowych.

Oznakowanie poziome

 • rysowanie linii oznakowania poziomego: P-1a, P-1b, P-1c, P1-d, P-1e, P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4, P-5, P-6, P-6a, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-19 wzdłuż wyznaczonej linii trasowania zarówno na odcinkach prostych jak i łukach zobacz zdjęcie,
 • rysowanie linii zatrzymania P-12, P-13, P-14,
 • rysowanie powierzchni wyłączonych,
 •  rysowanie stanowisk postojowych zwykłych, pakietowych, czołowo-stycznych, przelotowych oraz wyznaczanych na chodnikach. Wzdłuż linii trasującej, w zależności od rodzaju pojazdów i kąta najazdu nanoszone są stanowiska postojowe. Program może sam określić liczbę stanowisk na podstawie długości odcinka trasującego oraz parametrów projektowanych stanowisk postojowych lub nanieść ilość zdefiniowaną przez projektanta zobacz zdjęcie,
 • projektowanie miejsc postojowych zastrzeżonych. Podobnie jak w stanowiskach postojowych zwykłych program umożliwia wybór wszystkich zgodnych z instrukcją rodzajów oznakowania, tj koperty dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz dla osób niepełnosprawnych,
 • rysowanie oznakowania poziomego pomocniczego, zarówno napisów jak i symboli znaków. Program daje możliwość naniesienia symboli P-15, P-16 (STOP), P-17 (linia przystankowa 15-60m), P-22, P-22a, P-22b, P-22c, P-23, P-23a, P-24 oraz znaków A-16, A-17, A-29, A-30, B-25, B-33 (30-60km/h), B-36,
 • nanoszenie znaków P-8 (a-j) oraz P-9a i P-9b,
 • rysowanie przejść dla pieszych P-10 prostopadłe lub skośne, o definiowanej przez użytkownika szerokości,
 • rysowanie przejazdów dla rowerów P-11,

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • program umożliwia ustawienie: słupków prowadzących U-1 (a-f) i krawędziowych U-2, przeszkodowych U-5 (a, b), blokujących U-12c, rogatek U-13 (a, b, c), osłon energochłonnych U-15 (a, b) i przeciwolśnieniowych U-19 (a, b), taśm U-22, pachołków U-23 (a, b, c), separatorów U-25b, tablic uchylnych U-24, elementów odblaskowych i innych UBR. Istnieje możliwość dołączenia rzeczywistego widoku w celu ułatwienia wizualnej identyfikacji,
 • rysowanie wszelkiego rodzaju ogrodzeń, balustrad, wygrodzeń i barier. Program pozwala na rysowanie U-11 (a,b), U-12, U-12 (a,b), U-14 (a-e), U-25a wraz z wrysowaniem rzeczywistego widoku w celu ułatwienia wizualnej identyfikacji,
 • rysowanie oznakowania poziomego na progach zwalniających,
 • wstawienie schematycznego widoku tablic U-3 (a, b, c, d, e).

Dodatkowe możliwości programu

 • szybkie zarządzanie widocznością atrybutów (symbol, pikietaż, długość, powierzchnia, inny szczegółowy np. "data inwentaryzacji w terenie") oraz dodawanie nowych. Funkcja pomocna przy uzupełnianiu brakujących atrybutów oznakowania naniesionego wcześniej na rysunku, jak również przy dostosowaniu widoczności - w celu uporządkowania widocznych opisów,
 • automatyczne zestawienie projektowanych znaków - program w formie tabeli przedstawia liczbę znaków znajdujących się na danym rysunku, wyszczególniając symbole, w przypadku oznakowania poziomego podaje łączne długości linii i powierzchnie,
 • wstawianie tekstu czcionką drogową z grup I-IX. Program umożliwia modyfikację istniejącego oznakowania bez konieczności projektowania znaku (tablicy) od nowa.

Wersja demonstracyjna

Dla zainteresowanych programem aOMO (dla AutoCAD) przygotowaliśmy wersję DEMO działającą bez ograniczeń czasowych, z możliwością ustawienia okrojonego zestawu znaków pionowych, poziomych oraz UBR. aOMO zawiera również zestaw niezbędnych programów umożliwiających wstawienie liternictwa drogowego, wygrodzeń czy tworzenia zestawień ustawionych znaków drogowych.

DOSTĘPNE FUNKCJE:

 • oznakowanie pionowe standardowe: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 B-1, B-2, B-3, B-3a, B-3/4, B-3/4/10, B-4, B-5, B-17(6m), B-19(5t) B-33(5KM), B-33(10KM), B-33(15KM), B-33(20KM) C-1, C-2, C-3, C-4, C-17a D-1, D-2, D-3, D-4a, D-4c, D-5 E-2, E-4, E-6, E-8, E-10, E-11, E-13, E-15, E-22a, E-22b, E-22c F-3, F-6, F-9, F-10 G-1a, G-1b, G-1c R-1, R-1a T-1(5m), T-1(10m), T-1(stop 150m), T-1a(50m), T-1a(100m), T-2(1,0km), T-2(1,5km) T-6a, T-6b, T-6c, T-6d
 • oznakowanie pionowe projektowane: B-1, B-5, B-17, B-19, D (zbiorcza tablica informacyjna) E-2b, E-2d, E-2f, E-4, E-6a, E-6c, E-8, E-10(wybrane), E-11(wybrane), E-15(wybrane) E-22a, E-22b F-3c, F-6, F-9, F-22 T-31
 • oznakowanie poziome: P-2a, P-6a, P-7d, P-8a, P-8c, P-9b, P-10, P-11, P-12, P-17, P-20 P-22 (wybrane), P-23a, A-29, A-30, B-33(60km/h),
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-1, U-2, U-3a, U-3b, U-12(typ U), U-12b(łańcuchowe), U-13(wybrane), U-14b, U-15a, U-15b, U-22, U-24, U-28,

Kategorie

Szybki kontakt