Oprogramowanie interCAD - Operacyjna Mapa Oznakowania

interCAD OMO to specjalistyczna aplikacja do obsługi infrastruktury drogowej w zakresie inżynierii ruchu. Łączy mapę numeryczną z obiektami z pasa drogowego z szeroko rozumianą bazą danych je opisującą. interCAD OMO przejmuje i znacznie rozszerza wszystkie funkcje poprzednich wersji (DOS), wykorzystując nowe możliwości programu interCAD PL. Jednocześnie zachowana zostaje możliwość wymiany danych między wersjami.

Tak jak w poprzedniej wersji obecna również kładzie nacisk na spójność i współpracę rysunków oraz baz danych rozszerzając znacznie możliwości programu o techniki multimedialne znakomicie sprawdzające się przy kontroli oznakowania pionowego i poziomego jak i stanu samej nawierzchni.

Program stanowi doskonałe narzędzie dla:

 • zarządzających siecią drogową,
 • projektantów w branży inżynierii ruchu (oraz innych branż po dostosowaniu narzędzi),
 • wykonawców oznakowania,
 • przedsiębiorstw drogowych,
 • wykonawców prac i robót tymczasowych w pasie drogowym.

Aplikacja iOMO posiada:

 • Stale aktualizowany zestaw znaków i symboli zgodnych z "Załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach."
 • Zaimplementowane pismo drogowe i symbole do projektowania tablic typu E, F w tym specjalne aplikacje dla tworzenia znaków F-10, F-11(segregacja), F-8 (wskazanie objazdu) z możliwością zwymiarowania wielkości tablic w zależności od grupy liternictwa.
 • Program umożliwia zliczanie ilości znaków drogowych, powierzchni malowania dla poszczególnych ulic jak i całego rysunku (również powierzchnie wyłączone z ruchu) oraz zliczanie sygnalizatorów, pętli indukcyjnych, przycisków dla pieszych.
 • Ustawianie sygnalizatorów drogowej sygnalizacji świetlnej z opisem oraz detektorów ruchu pojazdów i przycisków pieszych dla poszczególnych grup.
 • Specjalizowane menu dla Oznakowania robót w pasie drogowym.
 • Narzędzia do wektoryzacji pasa drogowego (11 typów chodników , 12 typów nawierzchni, krawężniki , wysięgniki).
 • Narzędzia do aktualizacji map oznakowania z wydawaniem zleceń na zmiany organizacji ruchu z poziomu mapy.
 • Narzędzia do archiwizacji map oznakowania i ewidencji skrzyżowań i pomiarów ruchu.

Powiązanie z aplikacjami:

 • Pomiary ruchu - iPOM,
 • Potoki ruchu - iPOT,
 • Ewidencja dróg - iOMU
 • Sygnalizacja -iSYG

Powiązanie iOMO z aplikacjami oznacza, że raz wykonany rysunek jest wykorzystywany w pomiarach - jako schemat do kartogramów ruchu i arkuszy pomiarowych (automatycznie dla poszczególnych wlotów), w sygnalizacji - raz opisane sygnalizatory są wykorzystywane dla wyznaczania punktów kolizji, matrycy tmz, w programach paskowych do wizualizacji faz.

Najważniejsze cechy interCAD OMO

Najważniejsze cechy interCAD OMO

 • praca w środowisku 32-bitowych systemów operacyjnych Windows,
 • elastyczność, możliwość rozbudowy i dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • dwie zasadnicze, wzajemnie powiązane części - mapa numeryczna i szeroko rozumiana baza danych.

Mapa numeryczna

 • wewnątrzbranżowy podział warstw (np. oznakowanie pionowe podzielone jest na warstwy znaków kategorii A, B, C, D itd., słupków oznakowania, odnośników położenia),
 • nadrzędna rola mapy - mechanizmy umożliwiające zakładanie nowych rekordów w bazach danych dla dodawanych obiektów tylko wówczas, gdy obiekty posiadają swoją graficzną reprezentację,
 • biblioteka obiektów występujących w pasie drogowym z możliwością jej uzupełnienia oraz rozszerzenia zakresu informacji,
 • narzędzia umożliwiąjace tworzenie mapy z automatycznym ustawianiem odpowiedniej warstwy i typu linii.

Rysunki referencyjne

 • wyświetlane jako tło mapy numerycznej,
 • nie podlegają żadnej modyfikacji z poziomu mapy numerycznej, natomiast ich punkty charakterystyczne mogą być dostrzegane przez kursor szukający, co umożliwia pozycjonowanie kursora do składników oraz punktów charakterystycznych rysunku referencyjnego,
 • nie zwiększają rozmiaru mapy numerycznej,
 • każda mapa może mieć dowolną liczbę rysunków referencyjnych,
 • mogą być wyświetlane w swoich oryginalnych kolorach lub w jednym kolorze, kolorem zdefiniowanym także dla każdego rysunku referencyjnego oddzielnie,
 • widoczność poszczególnych rysunków referencyjnych może być włączana lub wyłączana.

Baza danych interCAD OMO

 • Baza danych jest w pełni zintegrowana z mapą numeryczną: dynamiczne wyświetlanie informacji z bazy danych oraz dodatkowej dokumentacji skojarzonej z poszczególnymi obiektami, lokalizowanie na mapie obiektu wybranego w bazie danych, automatyczne wczytywanie właściwej mapy zawierającej obiekt wybrany z bazy danych,
 • możliwość wzbogacania informacji opisowej o obiektach o elementy multimedialne, takie jak zdjęcia cyfrowe, filmy video (np. uzyskane z kamery umieszczonej w pojeździe), zapisy dźwiękowe oraz o dokumentację opracowaną w innych formatach, na przykład MS Word, MS Excel, itp.
 • dane mogą być przeglądane w postaci tabelarycznej, znanej z takich programów jak MS Excel czy MS Access. Zaletą tej postaci jest pokazywanie wielu rekordów jednocześnie. Ułatwia to porównywanie poszczególnych wpisów oraz wzrokowe odnajdywanie danych.

Analizy, wyszukiwanie, filtrowanie

 • wyszukiwanie obiektów spełniających dowolne podane kryteria za pomocą wygodnego interfejsu,
 • analizy mogą być wykonywane dla całej sieci, dla poszczególnych dzielnic/ulic/stref i poszczególnych obiektów,
 • przygotowanie standardowych zapytań SQL w ten sposób, aby z modułu tego mogły korzystać wszystkie osoby, także nie znające języka SQL,
 • dokonywanie wielu obliczeń, na przykład sumowanie powierzchni oznakowania poziomego, spełniające dowolne warunki, np. oznakowanie ustawione w terenie w zadanym okresie czasu, wykonane z określonego materiału itp.,
 • wyniki wyszukiwania mogą być prezentowane w formie zestawień, mogą być drukowane, zapisywane, a poszczególne znalezione obiekty mogą być uwidaczniane na mapach.

Zmiany organizacji ruchu, oznakowania, przeglądy i zlecenia

 • rejestracja oraz obsługa wszelkich zmian oznakowania, jego przeglądów i organizacji ruchu,
 • udostępnienie wglądu w historię oznakowania (stan z dnia..., oznakowanie ustawione dnia... itp.),
 • możliwość integracji formularzy zleceń (ustawiania nowego oznakowania, zmiany istniejącego, zmian organizacji ruchu itp.) z fragmentami mapy numerycznej obrazującymi ich lokalizację w terenie,
 • narzędzia do aktualizacji - wykazywanie (z wczytywaniem i pokazywaniem na mapie) znaków do usunięcia lub dodawanych których termin usunięcia (ustawienia w terenie) minął.

Rozszerzenia multimedialne

Rozszerzenia multimedialne

Aplikacja interCAD OMO pozwala na integrację różnych rodzajów i postaci informacji elektronicznej. Aby umożliwić integrację, informacja musi być dostępna w postaci cyfrowej. Obecnie część dokumentacji wykorzystywanej w firmach powstaje z wykorzystaniem komputerów i ma już postać cyfrową. Duża część dokumentacji istniejącej np. w formie papierowej może zostać przetworzona do postaci cyfrowej przy pomocy prostych środków -skanerów, programów do rozpoznawania tekstów (OCR) itp. narzędzi.

Pliki graficzne

Pliki graficzne (np. w formacie BMP, WMF, GIF, PCX, JPG itp.) które zintegrowane są z bazami danych aplikacji interCAD OMO mogą pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej są to: 

 • zeskanowane schematy, instrukcje, rysunki wykonawcze,
 • zeskanowane papierowe wersje protokołów, notatek itp.,
 • zdjęcia przedstawiające usytuowanie obiektów w terenie,
 • zdjęcia z inwentaryzacji powykonawczej.

Praktycznie nie ma ograniczeń co do formatów plików i rodzajów dokumentacji która może być zintegrowana w aplikacji interCAD OMO.

Dostęp do plików graficznych w aplikacji interCAD OMO jest bardzo prosty. Wystarczy wskazać na mapie dowolny obiekt. Po wskazaniu zostanie wywołany dialog z informacjami na jego temat. Po kliknięciu specjalnego przycisku na ekranie wyświetlany jest odpowiedni plik graficzny związany z danym obiektem (plików tych może być oczywiście więcej). Aplikacja do odczytu zestawu plików może być dostosowana do potrzeb użytkownika.

Filmy

Coraz częściej fragmenty dokumentacji sporządzane są w postaci filmów. Mogą one zostać zintegrowane w postaci np. plików AVI, MPG. Przekształcenie filmów do postaci plików AVI czy też MPG nie stanowi obecnie problemu technicznego. Przykładem filmów wykorzystywanych w aplikacji interCAD OMO są filmy pochodzące z kamery umieszczonej w pojeździe. Po kliknięciu specjalnego przycisku na ekranie zostanie odtworzony kolorowy (z ewentualnym dźwiękiem) pochodzący z kamery film dotyczący danego odcinka.

Przykładowy rysunek prezentujący powiązanie obiektów OMO z plikami multimedialnymi

Dokumentacja w dowolnym formacie

Jak już wspomniano integracja w ramach aplikacji interCAD OMO dotyczy nie tylko plików graficznych i filmów. Integrowane mogą być inne pliki, np:

 • dokumenty pochodzące z edytorów tekstów (np. DOC, TXT, RTF itp.),
 • dokumenty pochodzące z arkuszy kalkulacyjnych (np. XLS),
 • dokumenty pochodzące z programów prezentacyjnych,
 • pliki dźwiękowe (WAV, MPEG itp.).

Zestaw formatów plików może być praktycznie nieograniczony. Na życzenie użytkowników możliwa jest również integracja plików o formatach niestandardowych.

Wersja demonstracyjna

Dla zainteresowanych pracą programu przygotowaliśmy bezpłatną wersję DEMO działającą przez 30 dni, niezależnie od ilości uruchomień danego dnia. Wersja może być zainstalowana na jednym stanowisku komputerowym tylko raz, ponowna instalacja nie daje efektu.

Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie dostępne w programie opcje, pozwala na wydruk (z tekstem DEMO), używa mapy ulicowej miasta Lublina i zawiera przykładowe sekcje. Ze zrozumiałych względów nie zawiera katalogów niezbędnych do poprawnej pracy baz danych w konkretnym mieście (np. nazw ulic, wykazów skrzyżowań itd. - te opracowywane są w ramach indywidualnych wdrożeń).

Wersja DEMO pozwala zapoznać się z możliwościami programu, którego odblokowanie wymaga klucza sprzętowego i kodu. W celu uzyskania wersji demonstracyjnej prosimy o kontakt pod adres firmy

Najczęściej zadawane pytania

A. Instalacja i rozpoczęcie pracy

A-1. System "nie widzi" zabezpieczenia sprzętowego.
A-2. Po uruchomieniu programu do ustawiania znaków mam wersję DEMO iOMO a zakupiłem program.
A-3. Zakupiłem moduł Raster, ale nie mogę doczytać pliku rastrowego jako rysunku referencyjnego.
A-4. Po instalacji programu nie mam ikon ze znakami.
A-5. Zmieniłem monitor CRT na LCD. Po zmianie niektóre okna poleceń nie wyświetlają się poprawnie (wyświetla się ich tylko część).

B. Praca z aplikacją iOMO

B-1. Chciałbym mieć własny wykaz ulic i skrzyżowań oraz wykonawców oznakowania w mieście.
B-2. Źle drukują się teksty kreślone pod kątem różnym od 0 stopni, w których użyto czcionki TrueType (TTF).
B-3. Przy tworzeniu tabliczek tekstowych za pomocą programu iOMO Tabliczka tekstowa ("T-31 Tabliczki z dowolnym tekstem") tworzona tabliczka zawiera bardzo małe, niewidoczne teksty.
B-4. Po wygenerowaniu zlecenia (za pomocą programu iOMO Zlecenie) plik nie chce mi się zapisać - zgłasza błąd.
B-5. Nie odpowiada mi wzorzec zlecenia zawarty w programie iOMO Zlecenie - czy mogę go zmienić?

C. Praca z rastrami

C-1. Po dołączeniu rastra mam "dziwny" widok rastra - fragment z lewej mam po prawej, niekiedy nie widać w ogóle rastra, ale jak go wczytam w programie graficznym to jest prawidłowy.
C-2. Po dołączeniu rastra mam szary prostokąt rastra, ale przy włączonej opcji "Oryginalne kolory wszystkich rysunków" (Rysunki referencyjne - ustawienia globalne) raster jest widoczny prawidłowo.
C-3. Nie drukuje mi się raster - ale na rysunku i na widoku podglądu wydruku jest widoczny prawidłowo.

D. Import i eksport danych

D-1. Po eksporcie do pliku DXF teksty z opisem znaków (atrybut SYMBOL) są w fomacie $SYMBOL, a nie odpowiednich symboli.
D-2. Po imporcie z pliku DXF program wyświetla komunikat o braku czcionki ITALIC.WTF. Jak szybko zamienić czcionkę wszystkich tekstów na taką, którą posiadam?

A-1. System "nie widzi" zabezpieczenia sprzętowego.

Odp: W przypadku następujących "objawów":
1. po uruchomieniu zainstalowanego programu interCAD PL w Menu Pomoc polecenie "O programie..." w otwierającym się oknie widnieje DEMO zamiast numeru zabezpieczenia sprzętowego, lub
2. nie można uruchomić programu interCAD PL - występuje komunikat "Ta wersja Demo/Beta programu nie będzie już działała!", należy uruchomić program Hldrv32.exe (lub Hldrv32NT.exe w przypadku instalacji w systemie Windows NT) z folderu \SYSTEM znajdującego się na płycie instalacyjnej. Pomocne będzie także zapoznanie się wcześniej z plikiem CzytajTo.txt z tego folderu.

A-2. Po uruchomieniu programu do ustawiania znaków mam wersję DEMO iOMO a zakupiłem program.

Odp: Należy zarejestrowac program uruchamiając program iOMO Rejestracja (uruchamiając iOMO_Rejestracja.exe z folderu \iKOM\iOMO\Programy - i wpisując kod zabezpieczający otrzymany od sprzedawcy).

A-3. Zakupiłem moduł Raster, ale nie mogę doczytać pliku rastrowego jako rysunku referencyjnego. Występuje komunikat "Nie można obsłużyć rysunku rastrowego. Moduł obsługi rastra nie jest aktywny. Moduł ten dokupuje się oddzielnie."

Odp: Jeśli użytkownik zakupił moduł Raster to należy przekopiować (z płyty instalacyjnej) załączony plik IcadRaster.dll (jest to plik unikalny dla każdego zabezpieczenia sprzętowego) do folderu w którym został zainstalowany program interCAD (np. c:\interCAD).

A-4. Po instalacji programu nie mam ikon ze znakami.

Odp: Należy przygotować program do pracy uruchamiając program iOMO_Przygotowania z folderu \iKOM\iOMO\Programy - program ustawi zmienne systemowe danych oraz paski narzędzi programu interCAD PL.

A-5. Zmieniłem monitor CRT na LCD. Po zmianie niektóre okna poleceń nie wyświetlają się poprawnie (wyświetla się ich tylko część).

Odp: Zmiana wiąże się ze zmianą rozdzielczości ekranu. Należy kolejno:
1) zamknąć program interCAD PL,
2) uruchomić edytor rejestru,
3) zmienić nazwę klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\wellCAM\INTERCAD\Layout\Dialogs na inną, np. Dialogs_old,
4) zamknąć edytor rejestru. Po ponownym uruchomieniu programu interCAD okna są wyświetlane prawidłowo.

B-1. Chciałbym mieć własny wykaz ulic i skrzyżowań oraz wykonawców oznakowania w mieście.

Odp: Prosimy zapoznać się z wykazem plików zawierających dane, które użytkownik może dostosować do warunków lokalnych: Informacja o indywidualizacji iOMO (88 kb)

B-2. Źle drukują się teksty kreślone pod kątem różnym od 0 stopni, w których użyto czcionki TrueType (TTF).

Odp: W programie interCAD PL 2.63 dodano mechanizm umożliwiający korygowanie wyświetlania na podglądzie wydruku i korygowanie drukowania tekstów kreślonych czcionkami TrueType (TTF) pod kątem różnym od 0 stopni. Przy zastosowaniu niektórych sterowników drukarek w systemach Windows 95/98/ME kąty tekstów kreślonych czcionkami TrueType były niewłaściwie interpretowane. Konfigurowanie korygowania odbywa się za pomocą narzędzia interCAD Konfigurator (iCADCnf.exe od wersji 2.63) który opisany jest w sekcji "Programy pomocnicze" pomocnika kontekstowego. Przy standardowej instalacji program ten znajduje się w folderze \interCAD\Bin.

B-3. Przy tworzeniu tabliczek tekstowych za pomocą programu iOMO Tabliczka tekstowa ("T-31 Tabliczki z dowolnym tekstem") tworzona tabliczka zawiera bardzo małe, niewidoczne teksty.

Odp: Należy włączyć "Teksty skalowalne" w interCAD PL. Można to wykonać za pomocą polecenia OPC lub z menu tekstowego Ustawienia - Opcje. Na karcie Ustawienia należy włączyć tę opcję. UWAGA. W przypadku innych poleceń (np. iOMO Zlecenie) włączenie tej opcji spowoduje przeskalowywanie tekstów, co może być niepożądane. W takim przypadku na czas używania tego programu należy wyłączyć tę opcję.

B-4. Po wygenerowaniu zlecenia (za pomocą programu iOMO Zlecenie) plik nie chce mi się zapisać - zgłasza błąd.

Odp: Gotowy plik zlecenia należy zapisywać opcją "Zapisz jako..." w folderze wybranym przez użytkownika (domyślnie \iOMODane\Miasto\Zlecenia) - wzorzec zlecenia ma atrybut "do odczytu" w celu uniknięcia zapisania go jako gotowe zlecenie.

B-5. Nie odpowiada mi wzorzec zlecenia zawarty w programie iOMO Zlecenie - czy mogę go zmienić?

Odp: Można dostosować wzorzec zlecenia do swoich potrzeb pamiętając o następujących wymaganiach:
1. Plik musi być zapisany w folderze \iOMODane\Miasto\Zlecenia\Wzorce (najlepiej zmienić jeden z gotowych plików z tego folderu nadając własną nazwę, która będzie jednoznacznie identyfikować wzór zlecenia),
2. Program uzupełnia danymi teksty wyświetlające atrybuty rysunku (są to tzw. "$teksty") - są one widoczne "na pustym" formularzu zlecenia i można je przesuwać, powiększać pomniejszać oraz zmieniać ich układ i kolejność (pamietając o rodzaju danych jakie wyświetlają, np. tekst $ZlecbNazwa wyświetla nazwę wykonawcy zlecenia), UWAGA. Jeśli "na pustym" formularzu zlecenia "$teksty" nie są widoczne należy włączyć ich widoczność. Można to wykonać za pomocą polecenia OPC lub z menu tekstowego Ustawienia - Opcje. Na karcie Optymalizacje należy włączyć "Wyświetlanie nierozwiniętych $tekstów",
3. Można podłączyć referencyjny rysunek rastrowy np. z logo instytucji wydającej zlecenie.

C-1. Po dołączeniu rastra mam "dziwny" widok rastra - fragment z lewej mam po prawej, niekiedy nie widać w ogóle rastra, ale jak go wczytam w programie graficznym to jest prawidłowy.

Odp: Dołączany raster jest za duży - za pomocą zewnętrznego programu graficznego należy zmniejszyć raster - plik *.bmp nie może mieć więcej niż 8000 pikseli szerokości. W niektórych przypadkach większe rastry są widoczne, ale praca na rysunku jest uciążliwa - zmiana i odświeżanie widoku trwa zbyt długo.

C-2. Po dołączeniu rastra mam szary prostokąt rastra, ale przy włączonej opcji "Oryginalne kolory wszystkich rysunków" (Rysunki referencyjne - ustawienia globalne) raster jest widoczny prawidłowo.

Odp: Raster prawdopodobnie został zeskanowany w skali szarości - jeśli raster ma być używany jako jednokolorowy, należy go zapisać jako LineArt (czarno-biały).

C-3. Nie drukuje mi się raster - ale na rysunku i na widoku podglądu wydruku jest widoczny prawidłowo.

Odp: Dołączany raster jest za duży - za pomocą zewnętrznego programu graficznego należy zmniejszyć raster.

D-1. Po eksporcie do pliku DXF teksty z opisem znaków (atrybut SYMBOL) są w fomacie $SYMBOL, a nie odpowiednich symboli.

Odp: Należy przed eksportem rozwinąć teksty specjalne. Należy uruchomić polecenie TEN z opcją "Rozwiń teksty specjalne". W pole "Wzorzec tekstu specjanego" należy wpisać odpowiedni wzorzec (aby rozwinąć wszystkie należy wpisać $*). Po OK program rozwinie wszystkie teksty specjalne na teksty o zawartości wyników dawnych odwołań do atrybutów (np. tekst "$SYMBOL" zgrupowany ze znakiem A-7 wyświetlający wcześniej "A-7" po rozwinięciu będzie już tekstem "A-7").

D-2. Po imporcie z pliku DXF program wyświetla komunikat o braku czcionki ITALIC.WTF. Jak szybko zamienić czcionkę wszystkich tekstów na taką, którą posiadam?

Odp: Najszybszy sposób takiej zamiany wszystkich tekstów: A. Za pomocą polecenia FLT wyświetlic tylko teksty, B. W bieżących parametrach tekstu ustawić żądaną czcionkę, C. W konfiguracji polecenia POK - "Konfiguracja przypisywania" należy pozostawić tylko "Przypisuj czcionkę" (należy wyłączyć przypisywanie pisaka, warstwy i rozmiaru tekstów, bo teksty w rysunku mogą występować w różnej wielkości, mogą być kreślone różnymi pisakami i umieszczone na różnych warstwach), D. Poleceniem POK w trybie okna zamienić wszystkie teksty.

Kategorie

Szybki kontakt